เข้าระบบโรงเรียน

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลงทะเบียน

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข้อมูลการแข่งขันย้อนหลัง

ประจำปีการศึกษา 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เทศบาลเมืองท่าข้าม

โรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)

สถิติการลงทะเบียน

รายงานการลงทะเบียนแข่งขัน *** แสดงจำนวนคนลงทะเบียน ***
1.ระดับปฐมวัย เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
ระบายสีภาพ 192 287 479
วาดภาพระบายสี 186 170 356
ฉีก-ปะ กระดาษ 219 251 470
สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ 543 543
สร้างภาพด้วยดินน้ำมัน (นูนต่ำ) 430 430
ปั้นดินน้ำมันลอยตัว 185 185
ร้องเพลงประกอบท่าทาง 78 78
เริงเล่นเต้น Dancer 230 580 810
ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง 10 310 320
โยนบอลลงตะกร้า 185 528 713
เล่านิทานประกอบการแสดงและสื่อ 43 43
โครงงาน 57 57
รวม 695 506 622 1,143 1,518 4,129
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย 39 28 20 87
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย 210 193 68 31 502
การประกวดเล่านิทาน 46 55 19 11 131
การแข่งขันอ่านบทร้อยกรอง 97 134 45 19 295
การแข่งขันเขียนเรียงความ 95 47 26 168
การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง 61 30 18 109
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย 143 140 47 29 359
รวม 496 717 284 154 1,651
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันคิดเลขเร็ว 54 82 33 169
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 111 125 37 15 288
รวม 165 207 70 15 457
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 51 51
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 118 137 39 20 314
รวม 118 188 39 20 365
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม 90 138 78 33 339
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา 209 286 97 41 633
รวม 299 424 175 74 972
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 210 336 78 18 642
การแข่งขันแอโรบิก 110 9 119
รวม 210 336 110 78 18 9 761
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันวาดภาพระบายสี 262 315 76 34 687
การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา 53 54 107
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ 199 35 234
การประกวดรำวงมาตรฐาน 78 58 136
การประกวดนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 12 12
การประกวดนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ 14 53 67
รวม 262 393 266 76 34 212 1,243
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ 150 33 15 198
การประกวดร้อยมาลัย 21 15 3 39
การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง 42 18 3 63
การประกวดแกะสลักผลไม้ 15 3 18
การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 93 10 7 110
รวม 306 91 31 428
9.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 65 26 13 104
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 77 41 18 136
การแข่งขันวาดภาพจากเรื่องที่กำหนด 74 74
การแข่งขันสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 65 89 41 195
การประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ 58 58
การประกวดการแสดงละครสั้นภาษาจีน 15 25 15 55
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 10 13 11 7 41
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน 19 19 16 12 66
การแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาจีน 3 7 4 6 20
การประกวดร้องเพลงจีน 11 14 8 12 45
การแข่งขันวาดภาพจีน 16 22 14 16 68
การแข่งขันเต้นรำจีน 20 25 16 26 87
รวม 144 420 202 125 58 949
10.กลุ่มสาระการเรียนรู้การประกวดโครงงาน เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การประกวดโครงงานภาษาไทย 24 9 6 39
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 81 36 27 144
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 123 75 27 225
การประกวดโครงงานสังคมศึกษา 33 39 27 99
การประกวดโครงงานศิลปะ 18 3 6 27
การประกวดโครงงานภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) 30 15 15 60
การประกวดโครงงานสุขศึกษาฯ 12 6 0 18
การประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี 51 24 18 93
รวม 372 207 126 705
รวมทั้งหมด 695 506 622 1,143 1,518 1,694 3,363 376 1,222 597 279 12,015

*** หมายเหตุ : หน่วยเป็น คน